home
Navštívte našu novú webstránku www.srotovisko.sk

Podmienky prebratia

 • vozidlo by malo byť kompletné (motor, prevodovka, nápravy )
 • nemusí obsahovať všetky časti (batéria, sedadlá, sklá a pod.)
 • číslo karosérie musí byť identifikovateľné
 • automobil vyradíme z evidencie motorových vozidiel na dopravnom inšpektoráte
 • doklady o vyradení a spracovaní vozidla sú vydané pri prevzatí vozidla alebo doručené poštou/emailom
 • môže byť havarované a nemusí mať platnú STK ani EK
 • vozidlo nemusí byť funkčné
 • ak vozidlo odovzdáva osoba, ktorá nie je majiteľom vozidla, musí mať úradne overené splnomocnenie od majiteľa vozidla a doklad totožnosti
 • MRC-Union, s.r.o. zabezpečí znehodnotenie tabuliek EČV a doručí odovzdaný veľký a malý technický preukaz orgánu Policajného zboru (podľa platnej novely zákona o cestnej premávke č. 388/2013 Z.z.) 

       Autorizovaná spoločnosť MRC-Union, s.r.o. vystaví 

       potvrdenie o prevzatí starého vozidla

Potrebné dokumenty

Fyzická osoba
 • staré vozidlo
 • majitel alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • velký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla aj potvrdenie o dočasnom odhláseni vozidla
Fyzická osoba – dedič
 • staré vozidlo
 • osvedčenie o dedičstve, v ktorom je uvdená osoba, na ktorú prešli povinnosti majitela starého vozidla
 • osoba, na ktorú prešli povinnosti majitela starého voidla alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • velký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla aj potvrdenie o dočasnom odhláseni vozidla
Právnická osoba
 • staré vozidlo
 • výpis z obchodného registra, kde je určeny štatutárny zástupca
 • štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • pečiatku firmy
 • velký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla aj potvrdenie o dočasnom odhláseni vozidla
Leasingová spoločnosť
 • staré vozidlo
 • splnomocnenie od leasingovej spoločnosti vo veci nakladania so starým vozidlom za účelom odhlásenia staréno vozidla
 • osoba poverená leasingovou spoločnosťou vo veci nakladania so starym vozidlom za účelom odhlásenia starého vozidla, resp. štatutárny zástupca alebo splnomocnenec s overeným splnomocnením a dokladom totožnosti
 • v pípade splnomocnenia od leasingovej spolocosti na firmu potrebujete pečiatku firmy a výpis z obchodného registra
 • velký a malý technický preukaz
 • tabuľky EČV
 • v prípade dočasného odhlásenia vozidla aj potvrdenie o dočasnom odhláseni vozidla
Možnosť ponechania starých ŠPZ
 • Prehlásenie o ponechaní si Evidenčných čísel musí držiteľ alebo ním splnomocnená osoba opätovne podpísať.
 • Súčasne platí, že nie je možné, aby si držiteľ ponechal menší počet EČ, ako bolo na vozidlo vydané.
 • Napríklad :
  • ak boli vydané dve čísla a jedno je stratené, nie je možné si ponechať iba jedno. EČ. Rovnako nie je možné ponechanie si dvoch EČ, ak boli k vozidlu vydané tri EČ (napríklad tretie EČ na nosič na bicykle).
 • Dalšie skutočnosti, ktoré sú spojené s ponechaním si EČ:
  • Ďalšie vozidlo, ktoré bude chcieť daný držiteľ evidovať bude mať automaticky pridelené EČ, ktoré si ponechal. Nie je možné, aby si ich „odkladal“ na neskôr.
  • Pokiaľ sú EČ poškodené, je možné, že sa budúci držiteľ vystavuje pokute a odobratiu EČ, kedy bude musieť zaplatiť za nové EČ a opätovné vydanie Osvedčenia o evidencií časť 1 a časť 2.
  • Pokiaľ bude chcieť držiteľ neskôr vyhlásiť EČ za „nepotrebné“, bude potrebné osobne zájsť na DI PZ, vypísať žiadosť a zaplatiť správny poplatok.
  • Rovnako je spoplatnené aj následné stratenie EČ, ktoré si držiteľ ponechal.
 • Z uvedeného je vhodné, aby si držiteľ uvedomil všetky súvislosti s držaním EČ. Na nostalgické spomienky a umiestnenie starých EČ na stenu garáže nie je vhodný dôvod.
  Bližšie informácie nájdete v Zákone 8/2009 Z.z. od § 116.

 

Volajte na 0905 447 697 alebo 0915 431 109