home

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aktuálna cena za železo a farebné kovy na telefónnom čísle

0905447697

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Zoznam druhov odpadov s ktorými sa nakladá:

Kat.č.  Názov druhu odpadu kategória
20 01 40  kovy  o
12 01 01  piliny a triesky zo žel. kovu  o
12 01 03  piliny a triesky zo nežel. kovu  o
17 04 01  meď, bronz, mosadz  o
17 04 02   hliník  o
17 04 04  zinok  o
17 04 05  železo a oceľ  o
14 04 11   káble iné ako uvedené v 17 04 10  o
19 10 01  odpad zo železa a ocele  o
19 10 02  odpad z neželezných kovov  o
19 12 02  železné kovy  o
19 12 03  neželezné kovy  o
16 01 04  staré vozidlá  N
16 01 06  staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a   iné nebezpečné dielce                                     o