home
Navštívte našu novú webstránku www.srotovisko.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aktuálna cena za železo a farebné kovy na telefónnom čísle

0905 447 697

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nakladáme s nasledujúcimi druhmi odpadov

Prevádzka Rybany

Katológové číslo Názov druhu odpadu Kategória
02 01 10 odpadové kovy O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 06 staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07
O
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované O
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 01 odpady zo železa a z ocele O
19 10 02 odpady z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
20 01 04 obaly z kov O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, mosadz, bronz O
20 01 40 02 hliník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo – kadmiové batérie N
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie N
nebezpečné odpady sú v kategórií „N“ , ostatné odpady sú v kategórií „O“.

Prevádzka Chynorany

Katológové číslo Názov druhu odpadu Kategória
02 01 10 odpadové kovy O
12 01 01 piliny a triesky zo železných kovov O
12 01 02 prach a zlomky zo železných kovov O
12 01 03 piliny a triesky z neželezných kovov O
12 01 04 prach a zlomky z neželezných kovov O
15 01 04 obaly z kovu O
16 01 04 staré vozidlá N
16 01 12 brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 O
16 01 17 železné kovy O
16 01 18 neželezné kovy O
16 01 22 časti inak nešpecifikované O
16 06 01 olovené batérie N
16 06 02 niklovo-kadmiové batérie N
16 06 04 alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 O
16 06 05 iné batérie a akumulátory O
16 08 01 použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem
16 08 07
O
16 08 03 použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak
nešpecifikované
O
16 08 07 použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami N
17 04 01 meď, bronz, mosadz O
17 04 02 hliník O
17 04 03 olovo O
17 04 04 zinok O
17 04 05 železo a oceľ O
17 04 06 cín O
17 04 07 zmiešané kovy O
17 04 11 káble iné ako uvedené v 17 04 10 O
19 10 01 odpady zo železa a z ocele O
19 10 02 odpady z neželezných kovov O
19 12 02 železné kovy O
19 12 03 neželezné kovy O
20 01 04 obaly z kovu O
20 01 33 batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory
obsahujúce tieto batérie
N
20 01 34 batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 O
20 01 40 kovy O
20 01 40 01 meď, bronz, mosadz O
20 01 40 02 liník O
20 01 40 03 olovo O
20 01 40 04 zinok O
20 01 40 05 železo a oceľ O
20 01 40 06 cín O
20 01 40 07 zmiešané kovy O
nebezpečné odpady sú v kategórií „N“ , ostatné odpady sú v kategórií „O“.